Particip

חוקי שימוש והשתתפות במבצע

  1. רישיון 1 לכל אדם, אין להשתתף במבצע יותר מפעם אחת ולקבל יותר מרישיון אחד.
  2. הרישיון ישלח למשתתף בWhatsApp לאחר שימלא את הטופס.
  3. הרישיון ההתחלתי הינו ל-3 חודשים, ניתן לצבור כעד שנה נוספת בהתאם לשיתוף והרשמה למבצע.